Fagskoleutdanningen Smittevern i helsetjenesten gir verdifull kunnskap i møte med noen av vår tids store samfunnsmessige utfordringer, nemlig smitte og antibiotikaresistensDen pågående koronapandemien har tydeliggjort hvor sårbare vi er for smitte, som følge av økt mobilitet og globalisering, og hvor viktig det er med et effektivt smittevern. I takt med en økende introduksjon av resistente mikrober i Norge, vil behovet for kompetanse innen dette fagfeltet øke betraktelig i årene fremover.

Opptak avsluttet for nettstudier med studiestart uke 35

Neste studiestart for fagskolestudier på nett er uke 5, 2022. Få beskjed når opptaket starter,

Gjennom studiet vil du lære om forebygging av smitte, håndtering av utbrudd og smitte i hverdagen, sykdomsfremkallende bakterier og virus, infeksjonssykdommer og blokkering av smittemåter. Studiet ser på de mikrobiologiske og miljømessige faktorene som bidrar til forekomsten, utbredelsen, overføring og kontrollen av smitte.  

Du vil få en innføring i smittevern både på systemnivå og individnivå. Med denne kompetansen vil du kunne delta aktivt i behandlingen av smittebærende pasienter, samt kunne veilede både pasienter, pårørende og medarbeidere i helsetjenesten om smittsomme sykdommer.   

Studiet er først og fremst tiltenkt deg som har fullført og bestått videregående opplæring innen Helse- og oppvekstfag, og som jobber eller har jobbet som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, portør eller helsesekretær. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet.

Hva lærer du? 

Utdanningen er består av to emnerPraktisk smittevern og Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. 

I emnet Praktisk smittevern vil du lære om smittevern på forskjellige arenaer i helsetjenesten, som for eksempel legekontor, sykehjem og hjemmetjenesten. Du vil få en innføring i hvordan smittekjeden kan brytes mellom pasienter. Videre vil vi se nærmere på hygiene med hensyn til miljøet som omgir pasientene, og hvordan basale smittevernrutiner kan forebygge smitte og infeksjoner.  

Emnet gir kunnskap om aktuelle lover og forskrifter relatert til smittevern, meldeplikt og tvang. Du vil lære om samfunns- og individperspektivet i arbeidet med smittevern. Du vil tilegne deg nødvendig kompetanse om smittevern i helseinstitusjoner, slik at du blir en ressurs for smittevernarbeidet på egen arbeidsplass.  

det andre emnetMedisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommervil du få en innføring i mikroorganismers levemåter, virulens og smittemåte. Du vil i tillegg lære om antibiotikaresistens, infeksjonsforebygging og pasientsikkerhet.  

Gjennom emnet vil du få en forståelse for samspillet mellom mikroorganismer og menneskerog sykdommene de forårsaker. Vil vi se nærmere på hvordan infeksjonssykdommer kan forebygges og komplikasjoner denne type sykdommer kan medføre. Du vil videre lære om ulike infeksjonssykdommer slik at du kan informere, følge opp og veilede pasienter som har fått påvist en infeksjonssykdom, og deres pårørende.  

Flere av fag- og timelærerne på studiet jobber i det aktuelle yrkesfeltet og kan dermed bidra med ny og oppdatert kunnskap om det som skjer innenfor sitt fagfelt. Utdanningen blir i tillegg kvalitetssikret av et eksternt bransjeråd hvert år.   

Jobbmuligheter

Etter fullført og bestått utdanning vil du ha tilegnet deg relevant kunnskap og ferdigheter som kreves for å sikre forsvarlig og effektiv smitteforebygging, og hvordan man håndterer et utbrudd på en rask og korrekt måte. Du vil ha god kompetanse om smittevern i helseinstitusjoner, og vil kunne bidra aktivt i smittevernarbeidet på egen arbeidsplass.  

Du vil være en viktig ressurs i smittevernarbeidet på ulike arenaer i helsetjenesten som:

  • Legekontor 
  • Sykehjem 
  • Sykehus  
  • Omsorgsbolig