Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i Visual Effects
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i Visual Effects, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve. Oppgave 1 og 2 er obligatoriske. I tillegg skal du velge ut og levere inn en av de fire valgfrie oppgavene. Til sammen skal du levere tre oppgaver.

Det er et generelt krav om bestått studiekompetanse (GSK). Er du spesielt faglig kvalifisert kan du imidlertid be om unntak fra dette kravet – ta i så fall kontakt med opptaksavdelingen.

Oppgave 1 (obligatorisk)

Vis oss tre arbeider du har laget i løpet av de siste årene som viser dine kreative ferdigheter. Dette kan være bilder og/eller video. Maks videolengde er 1 minutt og 30 sekunder, ta et utdrag hvis du har en lengre video. Medium for bildet er valgfritt. Det kan være fotografi, tegning, maleri, rendret 3D etc. Legg ved en kort tekst (1–2 setninger) som beskriver arbeidene. 

Oppgave 2 (obligatorisk)

Intensjonsbrev - Vi ser etter studenter som er målbevisste, engasjerte, motiverte og innstilt på å fullføre studiet. Fortell deg litt om deg selv. Maks lengde 500 ord. Inkluder minimum følgende informasjon:

  • Hvorfor vil du studere visual effects?
  • Hvorfor skal vi velge deg?
  • Hvilke forventninger har du til studiet?
  • Hva håper du studiet skal inneholde?

Oppgave 3 (valgfri)

Forestill deg Oslo 30 år frem i tid. Havnivået har steget drastisk og mye raskere enn antatt. Norge er i økonomisk krise. Byen og sentrum som en gang yret av folkeliv, ser nå ut som ... Dette er din oppgave å visualisere. Hvordan ville gatene sett ut? Er det ødeleggelser?

Ta utgangspunkt i bilde nedenfor fra Oslo sentrum, last det ned og bruk digitale verktøy til å skape denne visjonen. Du står helt fritt til å redigere bildet ved å klippe ut eller legge til elementer.

Opptaksprøve Visual effects.png

Last ned bilde her

Oppgave 4 (valgfri)

Velg en scene fra en film du liker og gjenskap din versjon av denne scenen gjennom et fotografi. Legg vekt på komposisjonen og fargene, samt lyset i scenen. Lever både originalt bilde fra filmscenen og fotografiet du har tatt.

Original:

opptaksprøve original.png

Gjenskapt:

Opptaksprøve gjenskapt.png

Her er et eksempel på en besvarelse fra «The Matrix»

Tips: Valg av scene og filmgenre er valgfritt. Det kan være med eller uten skuespillere. Scenen trenger ikke være fra en visual effects-film.

Oppgave 5 (valgfri)

Ta tre fotografier om følelsen «kjærlighet». Bruk komposisjon og lyset til å oppnå en stemning i bildene.

Oppgave 6 (valgfri)

Se på følgende bilde:

bilde oppgave 6.png

Forestill deg at dette er Greta Thunberg 60 år frem i tid. Klipp henne ut og sett henne inn i stuen hennes. Hvordan vil huset og rommet hennes være? Hva slags ting har hun på veggene i leiligheten? Tenk på perspektivet og lyset i rommet.

Last ned bilde her

Informasjon om opptak Bachelor i Visual Effects 

Opptak til studiet forutsetter innsendt og bestått opptaksprøve. 

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

For å bli tatt opp ved Bachelor i Visual Effects kreves:

  • generell studiekompetanse (søkere som er spesielt faglig kvalifisert kan be om unntak fra kravet om generell studiekompetanse – ta i så fall kontakt med opptaksavdelingen)
  • gjennomført og bestått todelt opptaksprøve

Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Prøven lastes ned fra kristiania.no under studieprogrammet. Ved Bachelor i Visual Effects skal du levere to obligatoriske og én av de fire valgfrie oppgavene, til sammen tre arbeider. 

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere: 

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument levers i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som MP3-filer
  • Film leveres som MP4 – eller MOV-filer (H.264 kompresjon)

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. Dersom du består opptaksprøven er du kvalifisert for opptak. Ved flere søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum fra opptaksprøven bli tilbudt studieplass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens vurderingsskala. 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

Ved vurderingen gir vi først en samlet vurdering av de innsendt arbeidene. Dersom du kommer til intervjuet, vil dette fungere justerende. Det vil si at vi kan opprettholde den poengsum som er satt eller justere denne opp eller ned med inntil 15 poeng ut fra samtalen og refleksjonen rundt arbeidene dine.

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Arbeidsinnsats og faglig engasjement

Den enkelte studentens innsats i studiet påvirker de andres studiekvalitet. Potensialet for god arbeidsinnsats er derfor avgjørende. Vi ser etter:

· god arbeidsinnsats i søknaden

· tydelig interesse for studiefeltet eller relevante, beslektete fagfelt

· tidligere engasjement i læring, arbeid eller fritidssysler

Vurderes samlet ut fra alle de innsendte arbeidene, og kan gi opptil 50 av i alt 100 poeng. Poengene kan justeres under et eventuelt intervju.

Kreativt potensial

Alle studenter må kunne arbeide med kreativ utvikling. Vi ser etter:

·       evnen til å utforme en god, kreativ idé

·       evnen til å bruke komposisjon og samspill mellom lys og farge til å skape motiver

·       originalitet: graden av selvstendighet/egen stemme i et utrykk

·       refleksjonsevne

Vurderes per hvert av de innsendte arbeidene, og kan i sum gi opptil 50 av i alt 100 poeng. Poengene kan justeres under et eventuelt intervju.