Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i skuespill
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å bli tatt opp til Bachelor i Skuespill, må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i to deler; første prøvespill og andre prøvespill. Prøvene leder frem til en inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke nei.

Sammen med opptaksprøve skal du sende inn et egenvurderingsskjema som du finner her.

Vurderingskriteriene som vi benytter under opptaksprøven kan du finne i tabellen nederst på siden.

NB! Du kan velge om du vil avlegge opptaksprøve ved personlig fremmøte på høyskolen, eller levere den som ferdig innspilt prøve og laste den opp i høyskolens opptaksmodul. Her finner du retningslinjer for levering av innspilt prøve.

Første prøvespill

Følgende 3 oppgaver skal presenteres for en opptaksjury.

Oppgave 1 - Refleksjon

Velg et skuespill (dramatikk) som har gjort inntrykk på deg. Fortell oss hva det var ved denne teksten som gjør at den betyr noe spesielt for deg. Reflekter også over hvilke kunstneriske kvaliteter eller innhold du mener at teksten formidler.

Oppgave 2 - Monolog (3-4 minutter)

Du skal fremføre en monolog for opptaksjuryen. Det kan være en tekst som er skrevet for én skuespiller, et utdrag (lang replikk) fra et skuespill, eller et prosastykke. Du bør velge noe du liker og synes du forstår. Monologen skal fremføres utenat. Velg gjerne god dramatikk, f.eks. et av Henrik Ibsens stykker, Shakespeare, Tsjekhov, Brecht, ny norsk eller oversatt samtidsdramatikk, m.fl. 

Vi ønsker å se at du kan fremstille en karakter med personlighetstrekk, at du har situasjonsforståelse og kan arbeide innenfor den sjangeren du har valgt.

På opptaksprøven vil du få spørsmål om ditt valg av karakter og rolletolkning.

Oppgave 3 – Sang

Sangen skal fremføres a cappella, på norsk. Sangen kan være i en hvilken som helst sjanger. Vi vurderer ikke stemmeklangen, men legger vekt på formidlingen. På opptaksprøven vil du kunne få spørsmål om hvorfor du valgte sangen. 

Andre prøvespill med samtale

Søkere som går videre til andre prøvespill vil få nye oppgaver, bl.a. en dialog som skal øves inn før prøven, samt improvisasjon, koreografi og bevegelse i gruppe. I samtalen prøver vi å bli bedre kjent med deg. Vi er opptatt av hvorfor du har valgt å søke skuespill-studiet hos oss, og å finne ut noe om din faglige bakgrunn og potensial.

Vurderingskriterier

Ved vurdering og rangering av søkere benyttes et definert sett kriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som vi benytter ved programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og hvilket grunnlag vi benytter ved vurdering. Hvert kriterium vurderes i henhold til skolens karakterskala. Beskrivelsene skal bidra til at avdeling, opptakskomite og søker har felles forståelse for hva som vektlegges ved det enkelte kriterium.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. Kriteriene gjelder for opptaksprøvene som helhet, dvs både dokumentasjon, 1. og 2. opptaksprøve.

KRITERIUM

BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Kunstnerisk kompetanse

Evne til å forestille seg en person man skal framstille. Vilje og evne til å foreslå hva slags indre og ytre liv personen består av. Hvordan søkeren formidler tekst. Evne til å engasjere seg i uprøvd materiale. Hvordan man lytter til andre i scenisk arbeid. Evne til å gi og ta imot i fysisk og verbalt samspill.

Oppgave 3 Tekst,

2. opptaksprøve

Kroppsbeherskelse

Fleksibilitet, partnerkontakt. Kroppskontroll, variert eller utforskende bruk av kropp.

Oppgave 1 Oppvarming/bevegelse.

2. opptaksprøve

Refleksjon

Evne til å analysere og utforske en scenetekst. Interesse i fiktive karakterer. Kognisjon 

 

Oppgave 1 Refleksjon,

1. opptaksprøve

Scenisk nærvær

Evne til å skape en fiktiv karakter.  Hvordan søkeren viser evne til å foreslå tolkninger.  Scenisk intensitet, ekspressiv kraft.

Situasjonsforståelse.

Oppgave 2 Monolog,

oppgave 3 Sang,

1. opptaksprøve

Samarbeid og kommunikasjon

Hvordan søkeren kommuniserer i gruppe, og viser evne til å dele og bidra til helheten. Evne til å gi fokus til noe(n) utenfor seg selv

Evne til å uttrykke seg muntlig og konstruktivt. Saklighet. Organisering av arbeidet under tidspress.

Oppgave 2 Improvisasjon,

2. opptaksprøve

Konkret fantasi

Evne til å forestille seg ting og kunne handle deretter. Evne til å vise spontanitet og variasjon.

Oppgave 2 Improvisasjon,

2. opptaksprøve

Forkunnskaper/ modenhet

Evne til selvrefleksjon; kunne kommunisere om egne muligheter og begrensninger på en adekvat måte.

Oppgave 4 Samtale,

2. opptaksprøve 

Karakterbeskrivelser og karaktertabeller

Generelle karakterbeskrivelser

Til hvert kriterium kan det gis en poengsum eller settes en karakter der hver karakter beskriver et kvalitativt nivå. En generell karakterbeskrivelse for høyere utdanning finnes på UHR sine hjemmesider, og er gjengitt i tabellen nedenfor.

Fremragende

Meget god

God

Nokså god

Tilstrekkelig

Ikke bestått

100-93

92-78

77-59

58-51

50-40

39-0

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. God vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. En viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Liten vurderingsevne og selvstendighet.

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Både manglende vurderingsevne og selvstendighet.