Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til årsstudium i musikkproduksjon. 
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Prøven inneholder tre oppgaver hvor alle tre er obligatoriske. 

Sammen med opptaksprøve skal du sende inn et egenvurderingsskjema som du finner her.

Oppgave 1 (obligatorisk)

Motivasjonsbrev. Fortell oss om din motivasjon for å velge utdanningen Årsstudium i musikkproduksjon. Hva er ditt mål, og hvordan ser du for deg at studieinformasjonen bygger opp under dette? 

Oppgaven besvares med bakgrunn i emnebeskrivelsene for dette studiet, som du finner på hjemmesiden vår. 500–750 ord.

Oppgave 2 (obligatorisk)

Legg ved inntil to fritt valgte kunstneriske arbeider (ikke begrenset til lyd), hvor du selv har deltatt. På hvilken måte var du involvert i arbeidet? Hvilke tanker og refleksjoner gjør du deg rundt resultatet? Her vil vi spesielt evaluere din evne til refleksjon over eget arbeid.

Eventuelle produksjoner (lyd, bilde med mer) eller utdrag av slike produksjoner skal ikke overskride 4 minutter per produksjon. Den skriftlige besvarelsen skal ha mellom 750 og 1500 ord. 

Oppgave 3 (obligatorisk)

Velg en lydproduksjon fra musikk, film, TV eller scene (konsert, teater, dans osv.) som har gjort inntrykk på deg. Fortell oss hva det er ved denne produksjonen som gjør at den betyr noe spesielt for deg. 500–750 ord.

Her vil vi særlig være opptatt av din evne til å reflektere over kvaliteter og verdier ved et kunstnerisk uttrykk.

Legg gjerne ved én (og kun én), lyd- eller videofil som beskriver produksjonen (maks. 5 minutter). Husk å oppgi opphavsrettigheter.

Om opptaksprosess

For å bli tatt opp til dette studiet kreves det generell studiekompetanse og gjennomført opptaksprøve. Opptaksprøven er todelt, og består av en opptaksprøve og en påfølgende gruppesamtale. Det er kun de som er kvalifisert fra de innsendte arbeidene som inviteres til samtalen. Både prøve og gruppesamtale må gjennomføres og bestås for å kunne bli tilbudt plass.

Ved Årsstudium i musikkproduksjon gis det tre oppgaver der alle er obligatoriske, slik at du må sende inn tre besvarelser. Videre skal du laste ned, fylle ut og levere en kort egenvurdering.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skalbesvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før dugår inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

  • Tekst / tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPG- eller JPEG filer
  • Lydopptak leveres som MP3-filer
  • Film leveres som MP4-filer

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og gruppesamtalen, vurderes etter dekriteriene du finner i tabellen. Dersom du består opptaksprøven, er du kvalifisert for opptak. Prøven er kun kvalifiserende, ikke rangerende. Om du blir tilbudt plass, eller kommer på en venteliste, avgjøres av karakterpoeng og tilleggspoeng i tråd med de regler departementet fastsetter. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurderingskriterier

Når vi vurderer opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i hvert kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens vurderingsskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi seretter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer hvert kriterium. Hvert kriterium vurderes i henhold til skolens karakterskala. Ved flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter det resultatetden enkelte oppnådde ved den samlede opptaksprøven.

Kriterium

Begrunnelse/beskrivelse

Vurderingsgrunnlag

Kunstnerisk kompetanse

Søkerens anvendte kunstneriske kunnskaper og ferdigheter slik dette vises i innsendte arbeid.

Opptaksprøve

Refleksjon

Søkerens evne til å vurdere egne og andres prestasjoner, samt utforske, analysere, utforme og drøfte problemstillinger.

Opptaksprøve

Kommunikasjon

Søkerens evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, samt ferdigheter i å presentere et skriftlig dokument eller medieinnhold klart og tydelig, både teknisk og innholdsmessig.

Opptaksprøve, gruppesamtale

Motivasjon

Søkerens interesse for og kjennskap til fagfeltet, samt hans/hennes forståelse for egne muligheter innen utdanning og arbeid.

Opptaksprøve, gruppesamtale

Kreativitet

Søkerens vilje og evne til å skape, løse utfordringer, kombinere teori og praksis og til å kombinere kjent erfaring og kunnskap med ny.

Opptaksprøve

Samarbeid

Søkerens vilje og evne til å bidra i samspill med andre.

Gruppesamtale