Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i manus.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i manus, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og evner. For at vi skal kunne vurdere dette, leverer alle søkere en opptaksprøve som består av til sammen tre obligatoriske oppgaver.

Oppgavene leveres i PDF-format, og tekstene samles i ETT hoveddokument med deloverskrifter for hver oppgave. Filen skal navnes «Opptaksprøve Manus» og etternavnet til søkeren. Dersom « mood board » utarbeides som Powerpoint-fil, kan denne leveres som en egen fil. Denne merkes da med «Opptaksprøve Manus 2” og søkerens etternavn.

Oppgave 1: Fortelling

Fortell om en hendelse fra eget liv som gjorde sterkt inntrykk på deg, og som du tenker at kunne danne et utgangspunkt for en kortfilm (en film på 8-12 minutter). Skriv fortellingen som en kort novelle på ca. 1500 ord (ca. 3 sider).

Format 12 pkt., 1,5 linjeavstand.

Oppgave 2: Dramatisk tekst med visuelt materiale

A. Skriv en scene i «dramatisk form» - altså en tekst med handling, dialog og sceneanvisninger - for minimum to karakterer. Scenen skal ha minst ett vendepunkt, altså et sted der handlingen skifter retning eller noe forandrer seg mellom personene. Sjangervalg er fritt; komedie, drama, spenning, eller annet.

Maks 5 manussider. NB: Ikke benytt sketsjer eller tekster som er skrevet spesifikt for revyfremføring.

B. Sammen med scenen legger du ved et tekstavsnitt – maks en halv side – der du kort beskriver hva slags historie scenen er en del av, og hvorfor du vil skrive akkurat denne historien.

Format tekst: 12 pkt.

C. Ved å samle 2-4 bilder i et «moodboard» skal du gi oss et inntrykk av hva slags visuelt univers du ser for deg for historien din. NB. Bildene skal kun vekke en stemning eller grunnfølelse du ønsker å skape og behøver ikke å vise et konkret sted eller konkrete karakterer.

Format «Moodboard», PDF eller Powerpoint.

Oppgave 3: Presentasjonstekst: Hvem er jeg som skrivende menneske?

Skriv en tekst på maks 1500 ord (ca. 3 sider) der du forteller hva slags forhold du har til det å skrive, og hva det betyr for deg. I denne personlige teksten skal du også gi følgende informasjon:

  • Hva slags skrivearbeid har du gjort tidligere (sjanger, sammenheng, nivå)?
  • Hva slags annet kreativt/kunstnerisk arbeid har du gjort tidligere?
  • Har du annen relevant utdanningsbakgrunn (universitet, høyskole,
  • folkehøyskole, dramalinje el.l.)
  • Hvorfor vil du studere manusforfatterskap?
  • Hvorfor skal vi velge akkurat deg?

Tilleggsoppgave: Intervju

Et utvalg søkere vil bli kalt inn til intervju når opptaksprøvene er vurdert. Kort tid etter intervjuet vil du få vite hvorvidt vi anser deg for kvalifisert og kan tilby deg studieplass.

Informasjon om opptak til Bachelor i manus 2021

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

For å bli tatt opp ved Bachelor i manus kreves:

  • generell studiekompetanse (søkere som er spesielt faglig kvalifisert kan be om unntak fra kravet om generell studiekompetanse – ta i så fall direkte kontakt med studieprogramleder)
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve og intervju

Søkere uten GSK kan vurderes, men må ta direkte kontakt med studieprogramleder i forbindelse med innlevering av opptaksprøve. Kontakt formidles via Opptakskontoret.

Det er kun de kandidatene som har bestått opptaksprøvens tekstoppgaver som går videre til intervjuet. Søker må gjennomføre både prøve og intervju for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i manus er alle de tre oppgavene obligatoriske. De skal samles i en PDF-fil og f ilnavnet skal være «Opptaksprøve Manus» og etternavnet til søkeren. Dersom «moodboard» utarbeides som Powerpoint, kan denne leveres som en egen fil. Fil 2 merkes da med «Opptaksprøve Manus 2» og søkerens etternavn.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Det leveres én fil der alle oppgavene er samlet, med tydelig merking av hver og en. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument (moodboard) leveres i en PDF-fil
  • Dersom filen blir for stor, kan som nevnt oppgaven som inkluderer bilder ( «moodboard») leveres som en egen PDF-fil

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervju, vurderes etter de kriteriene du finner på neste side. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil de høyest vurderte fra opptaksprøvene bli tilbudt plass. De øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er, ved bestått opptaksprøve, forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, og hva vi legger i det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

Kriterium

Begrunnelse/beskrivelse

Vurderingsgrunnlag

Arbeidsinnsats og motivasjon for manusforfatterfaget

Her vurderes søkerens engasjement i historiefortelling generelt, personlig historikk med hensyn til skrivefaget eller annet kunstnerisk arbeid, samt søkerens orientering i feltet. V i ser også på arbeidsinnsats som er lagt i søknaden, og tidligere interesse for/innsats i fagfeltet eller andre kreative/kunstneriske felt.

Alle tekstlige oppgaver og intervju

Fortellerteknisk forståelse

Her vurderes søkerens intuitive og/eller tilegnede forståelse av fortellerstruktur, fortellerteknikk og dramaturgiske virkemidler

Alle tekstlige oppgaver

Fortellerevne

Her vurderes søkerens engasjement i og forståelse av historiefortelling generelt, søkerens språklige ferdigheter, og søkerens evne til å sette sammen del-elementer i en historie som til sammen utgjør en helhet

Alle tekstlige oppgaver

Refleksjonsnivå

Her vurderes søkerens modenhet og evne til å se manusforfatterfaget og andre kunstformer i en større kulturell og samfunnsmessig kontekst, samt selvinnsikt og evne til egenvurdering. . I tillegg vurderes evnen til å reflektere rundt egne fortellinger, faget og kunstens samfunnsoppdrag.

Oppgave 3 og intervju

Originalitet, kreativitet, dikterisk evne

Her vurderes søkerens kreativitet, originalitet og nysgjerrighet, samt holdning til utforskning og lekenhet innenfor faget. Vi ser ikke primært etter håndverk og teknikk, men etter personlig «stemme» og utviklingspotensial. Det er også viktig at vi ser et formidlingsbehov hos søkeren – han eller hun må ha «noe på hjertet».

Alle tekstlige oppgaver og intervju