Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i interiørarkitektur.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet bachelor i interiørarkitektur, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du løse tre obligatoriske oppgaver.

Oppgavene skal leveres i PDF-format, samlet i en fil.

Oppgave 1: Interiøroppdrag

Tenk deg at Teodor Bruu (MDG) har en liten, gammel hytte i Nordmarka. Uteområdet i tilknytting til hytta er lite bearbeidet, og han ønsker at du skal innrede dette. Gjør research om Teodor og definer hva dette uterommet skal inneholde, og hva det skal brukes til.

Du skal levere to liggende plansjer/PDF-er:

  1. Prosess: en plansje som viser utdrag fra idéprosessen, og hvordan du har arbeidet frem mot det ferdige resultatet (research, ideskisser, inspirasjon, tankekart mm). Plansjen skal ha korte, forklarende notater.
  2. Presentasjon av løsning. En plansje som kommunisere til Teodor Bruu (kunde) på en slik måte at han forstår ditt konsept og løsninger. Valgfri teknikk (analog eller digital collage, håndtegninger). 

Liggende PDF, totalt 2 plansjer

Oppgave 2: Interiørobservasjon av et rom på et offentlig sted

I denne oppgaven skal du med ord beskrive både funksjonene i rommet og arkitektoniske elementene som lys, objekter, materialer og farger som skaper atmosfære i rommet.

Disposisjon:

  • Kort innledning: overordnet informasjon (hvor, type sted, m.m.)
  • Hoveddel: konkret beskrivelse av rommet
  • Kort avslutting: beskrivelse av din opplevelse av å være i rommet 

Et offentlig sted kan være: kino, grendehus, offentlig bygning, pub, bibliotek.

Maksimalt 500 ord + ett bilde. PDF A4, stående.

Oppgave 3: Collage, en kreativ oppgave

Tema for collagen er å formidle stemningen i et rom slik du sanser og opplever det, uten å presentere foto av det aktuelle rommet. Det kan være et rom inne eller ute, et byrom eller et rom i naturen. Det skal utføres i blandet teknikk, både digital og analog

Oppgaven skal presenteres på én liggende PDF.

-

Opptak til studiet forutsetter at alle tre oppgaver er innsendt og bestått.

Informasjon om opptak til Bachelor i interiørarkitektur

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i interiørarkitektur kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve

Ved Bachelor i interiørarkitektur skal du levere 3 obligatoriske oppgaver.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, skal du benytte følgende format:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i én PDF-fil

Oppgavene skal ligge i en samlet PDF-fil i riktig rekkefølge. Forskjellige formater på de enkelte sidene er tillatt i en og samme PDF-fil.

Vurdering og rangering

Opptaksprøvene vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. Ved bestått opptaksprøve er du med videre i opptaksprosessen, og du bli rangert på de poengene du har med deg fra den generell studiekompetanse, i tråd med de regler departementet fastsetter. De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål. 

Vurdering av opptaksprøver 

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala. 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere. 

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Motivasjon ogarbeidsevne

Her vurderes ditt faglige engasjement og evne til å uttrykke deg visuelt og skriftlig i en designsammenheng

Alle oppgaver

Kreativt prosessarbeid   

Her ønsker vi å se hvordan du arbeider kreativt underveis, og hvordan du gjøre en utvelgelse av viktige deler av prosessen din

Oppgave 1 (a)

Evne til å kommunisere visuelt 

 

Her ønsker vi å få et inntrykk av hvordan du løser en interiøroppgave og hvordan du kommuniserer dette visuelt i en interiørfaglig sammenheng

 

Oppgave 1 (b) 

Evne til å uttrykke seg faglig gjennom tekst

 

Med dette ønsker vi å få ett inntrykk av hvordan du kommuniserer faglig for å beskrive interiørarkitektur, og din evne til å uttrykke deg skriftlig

Oppgave 2

Komposisjon og estetikk

 

Med dette ønsker vi å se nærmere på hvordan du arbeider formmessig og få ett inntrykk av din estetiske holdning

Oppgave 1 (b)

Oppgave 3