Innovasjon og Implementering av håndholdte it-systemer i helsevesenet

 • Prosjektperiode: 2020 - 2021
 • Kategori: Bidragsprosjekt

Beskrivelse

Det brukes store midler nasjonalt og internasjonalt på helseforskning. Men forskning har begrenset verdi i seg selv; den må bli formidlet til klinikerne for å få verdi. Prosjektets hovedmål er å teste et verktøy for enkel og effektiv formidling av fagprosedyrer til klinikere. Studien skal undersøke om et elektronisk verktøy for prosedyreformidling og -håndtering har effekt på hvordan leger bruker, utvikler og oppdaterer fagprosedyrer. Tre forskningsspørsmål vil bli testet. 1. Fører enkel tilgjengeliggjøring av fagprosedyrer på smarttelefon og PC til økt bruk av fagprosedyrer blant klinikere? 2. Fører det elektroniske verktøyet til at fagprosedyrene blir hyppigere oppdatert? 3. Hvilke erfaringer har kunden med å låne prosedyrer fra andre sykehus? Studien skal gjennomføres ved et en avdeling på et norsk universitetssykehus. Det vil bli delt ut et en spørreundersøkelse før og etter implementering av løsningen. I tillegg vil det bli utført intervju med noen sentrale aktører i avdelingen.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsmobilisering Agder

Deltakere

 • Erlend Nybakk

  Prosjektleder / Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Erlend Nybakk
 • Anders Kvale Havig

  Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Tilknyttede prosjekter

 • Scientific literature underlines the relevance of entrepreneurial capabilities in the determination of the effectiveness of the socio-economic response to health crises in both the short- and long-term (Cohen 2019; Giones et al. 2020). Private and public organizations must act decisively in a context of critical and sustained uncertainty, adopting experimental, agile approaches to problems, prioritizing openness to change and quick reactions over concerns for efficiency and form (Chesbrough...