Studentweb

I Studentweb kan du som student blant annet melde deg opp til undervisning og eksamen. Studentweb gir deg også innsyn i informasjonen studiestedet ditt har lagret om deg, f.eks. eksamensresultater, kontaktopplysninger og hva som er sendt til Lånekassen.

Studentweb sikrer trygg overføring av personopplysninger, og kommunikasjon mellom Kristiania og deg som student.
I Studentweb kan du:

 • Bestille karakterutskrift
 • Endre adresse
 • Se eksamensdatoer
 • Se eksamensresultater
 • Be om begrunnelse
 • Klage på karakter

Les mer om Studentweb

Feide

Feide er en felles pålogging for mange tjenester og systemer hos Kristiania. Du bruker ditt vanlige brukernavn og passord for å logge på Feide. Når du skal logge på Feide er det viktig at du passer på å velge riktig tilhørighet, dvs. til Høyskolen Kristiania. NB! Dette er kun et problem dersom du studerer ved flere utdanningsinstitusjoner. Når du først er logget på Feide på en enhet vil alle tjenester som bruker Feide kunne logge på automatisk uten at du trenger å skrive brukernavn og passord på nytt.

Dersom du lurer på hvilke personopplysninger som er registrert i Feide-profilen din og hvor mange steder du har godkjent kan bruke Feide for å logge på kan du gå til http://innsyn.feide.no.

Les mer om brukerkonto og Feide

WISEflow

WISEflow er høyskolens digitale eksamensplattform og alle digitale eksamener ved Kristiania foregår i WISEflow.

Når du er logget inn i WISEflow får du tilgang til din Flowoversikt. Det er en liste over alle aktive eksamensflower der du er lagt til som deltaker. I WISEflow finner du en demoflow, som vi anbefaler at du tester for å få en følelse av hvordan en typisk eksamensflow gjennomføres.

Du kan også lese mer om digitale eksamener, i tillegg til annen nyttig informasjon i læringsplattformen Canvas ved å melde deg på verktøykassen for studenter.

Har du glemt brukernavn og/eller passord? 
Be om brukernavn eller nytt passord her

Har du tekniske utfordringer med din PC/Mac? 
Kontakt IT-brukerstøtte

Har du andre spørsmål knyttet til eksamen?
Send e-post til eksamen@kristiania.no.
Husk å skrive fullt navn, studentnummer, emnekode og emnenavn i e-posten.

Digital eksamen i WISEflow

Hjemmeeksamen, mappeeksamen, semesteroppgaver og tilsvarende innleveringseksamener leveres i WISEflow. For at besvarelsen skal bli sendt til sensur, er det svært viktig at den blir levert før innleveringsfristen går ut. 

Slik leverer du i WISEflow
Logg inn i  WISEflow   med din FEIDE-bruker.

Anbefalt nettleser

WISEflow anbefaler at du benytter en av de to siste versjonene til Chrome eller Firefox som nettleser, men du kan også benytte Safari, Edge og Opera. Ytterligere informasjon om nettlesere finner du her.

Hvordan levere i ZIP-fil

Opprett en ny mappe på din datamaskin og legg alle filene som skal leveres i denne.

 • PC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Send til» og deretter «Komprimert (zippet) mappe».
 • MAC: Høyreklikk på mappen du opprettet, velg «Komprimer [mappenavn]».

Gå til  WISEflow, velg prøven du skal levere eksamen i og velg ZIP-filen du nettopp opprettet .

Skriftlig eksamen under tilsyn

De fleste skriftlige eksamener under tilsyn gjennomføres digitalt i WISEflow. Informasjon om gjennomføring av eksamen finner du i Studentweb.

 • Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er tillatte hjelpemidler.
 • Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. Studenten kan heller ikke låne en medstudents hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk.
 • Bruk av mobiltelefon, andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier er aldri tillatt. Disse må være avslått og plassert i veske, ryggsekk e.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass.

Det er studentens ansvar å ta med egen bærbar PC/Mac og tilhørende strømtilførsel for å utføre eksamen. Dersom uforutsette problemer oppstår i forkant av eksamensdato, kontakter du eksamen@kristiania.no. Om noe skulle oppstå i eksamenslokalet kontakter du eksamensvakt.

Obligatoriske forberedelser før digital eksamen under tilsyn

PC/Mac: Last ned/kontroller at FLOWlock fungerer i god tid før du møter til eksamen. Du kan både laste ned og kontrollere at det fungerer via en av demo-prøvene du finner i WISEflow. FLOWlock fungerer kun med PC og Mac.

Gjør deg godt kjent med de ulike funksjonene før du møter til eksamen:

 • Hvor finner du oppgaven
 • Hvordan fungerer tegnefunksjonen
 • Hvordan fungerer kamerafunksjonen for tegninger/modeller du tegner for hånd
 • Hvordan leverer du

Har du gjennomført en av demoprøvene med Flowlock i WISEflow og alt fungerer, er du klar til eksamensdagen.

Generell informasjon om digital eksamen under tilsyn

Passord for å kunne starte eksamen utgis på eksamensdagen. Det er også nødvendig med et passord ved innlevering, dette vil eksamensvakten skrive inn for deg. Det vil bli utdelt både kladdeark og innføringsark. Når det gjelder tegninger og modeller må du enten benytte tegnefunksjonen i WISEflow, eller tegne på ark, ta bilde av det og legge det inn i besvarelsen. Både tegnefunksjon og kamerafunksjon finner du under «vedlegg» i prøvebildet.

Studenten må møte seneste 30 minutter før eksamen starter på oppgitt rom. Oppstilling av utstyr skal være klart senest 15 min før eksamen starter.

Når eksamenstiden er ute er det ikke lenger mulig å gjøre endringer i besvarelsen, og studenten vil få opp et varsel om å levere. Innleverte besvarelser finnes i arkiv.

 • Kandidatnummer, sidetall, dato og navn på fag kommer automatisk på besvarelsen.
 • Både klokke og gjenværende tid vises i WISEflow.
 • Besvarelsen lagres automatisk.
 • Under eksamen må PC eller MAC til enhver tid være på. Hvis din maskin lukkes ellers slås sammen under eksamen kan dette medføre å bli koblet fra Wiseflow.
 • Trådløs mus eller trådløst tastatur fungerer ikke ved digital eksamen under tilsyn.

Muntlig eksamen

En muntlig eksamen blir normalt gjennomført ved frammøte på campus. Gjennomføring av muntlig eksamen reguleres av gjeldende regelverk jf. universitets- og høyskoleloven §§ 3-9 og 5-3, samt Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Kristiania.

Skal du ha digital muntlig eksamen, gjennomføres eksamen i konferanseverktøyet Zoom. Les høyskolens retningslinjer for digital muntlig eksamen. De samme retningslinjer kan brukes av fagskolestudenter, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Kristiania § 4-8.

Krav, anbefalinger og råd til digital eksamen

Ved digital muntlig eksamen eller annen digital hjemmeeksamen hvor du skal ha fremvisning av eksamen er det krav om å ha webkamera og å bruke headset eller bordmikrofon for å sikre god og stabil lydkvalitet. I enkelte tilfeller kan det være anbefalt at du har et løst webkamera. Dette vil du i så fall få beskjed om før eksamen.

Dersom du skal bruke ekstern mikrofon må du passe på å ha headset for å unngå gjenlyd fra datamaskinen din.

Rommet og ansiktet ditt må være godt belyst. Omgivelsene må være rolige slik at eksamen ikke blir forstyrret.

Det anbefales at du sitter på kablet nett om mulig. Sørg for at hjemmenettet ditt ikke er belastet unødvendig under eksamen. Opplever du problemer kan du først forsøke å utbedre Wi-Fi-signalet ved å flytte deg i rommet eller selve ruteren.

Dersom du har tilstrekkelig mobilnett er det lurt å sette opp mulighet til oppkobling mot det fra din datamaskin som en reserveløsning, i tilfelle hjemmenettet ditt er ustabilt. Vær oppmerksom på at det kan medføre ekstrakostnader, avhengig av din private mobilabonnement-pakke.

Forberedelser til digital muntlig eksamen

Som eksamenskandidat er du selv ansvarlig for å forberede deg og sørge for at tilganger er i orden, samt sjekke ut alt teknisk utstyr før eksamen.

Det er viktig at du sjekker videokvaliteten på din datamaskin før eksamen. Sett opp et møte med en medstudent i Zoom og sjekk at alt fungerer greit. Installer gjerne Zoom appen på mobil som en reserveløsning. Dersom du opplever dårlig videokvalitet, kan det være at du ikke har tilstrekkelig opplastingshastighet. Bruk gjerne Speedtest.net for å sjekke opplastingshastigheten din. "Upload" bør ikke være under 1,5 Mbps.

Ved alle eksamener skal du på forespørsel kunne identifisere deg med godkjent ID-kort med bilde. Ha dette tilgjengelig ved eksamensstart. 

Hjelpemidler ved eksamen under tilsyn

Det vil bli foretatt kontroll av hjelpemidler under eksamen.

Emneansvarlig ved eksamen, administrativt ansvarlig ved eksamen og eksamensvakter har hjemmel til å kontrollere dine hjelpemidler i eksamenslokalet.

Dersom ureglementert bruk av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen vil dette bli innrapportert som mistanke om fusk.

Forklaring av hjelpemidler

Ingen hjelpemidler tillatt
Betyr at det kun er tillatt med skriveutstyr under eksamen. Blå eller sort kulepenn, og redskaper til geometriske konstruksjoner (linjal, passer, gradskive o.l.)

Alle trykte og selvskrevne tekster
Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, egne notater, kompendier o.l.

Enkel kalkulator
En enkel kalkulator er en kalkulator som håndterer enkle regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, samt ofte % – beregning. Altså en kalkulator uten lagringsfunksjon og har et lommeformat.

Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne
En avansert kalkulator som kan inneha tall og bokstaver, og komplekse matematiske funksjoner. Har lommeformat og kan ikke kobles til strøm eller kommunisere med andre dataenheter.

NB! Minnet må være tømt før man ankommer eksamenslokalet.

Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover
Det kan i enkelte emner være lov til å ta med hele lovsamlingen eller særtrykk (trykk av utvalgte lover) fra lovsamlingen. I lovsamling og på særtrykk gjelder følgende:

 • Det er lov å henvise til lover og paragrafer. F.eks. kan det i forbindelse med arbeidsmiljøloven § 13-4 henvises til relevante paragrafer i andre lover f.eks. jf. diskrimineringsloven § 4
 • Det er tillatt å henvise til rettspraksis. Det er kun lov å oppgi årstall og sidetall f.eks. Rt-2001-418. Det er ikke tillatt å skrive «Kårstø-dommen».
 • Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger
 • Noe annet enn ovennevnte punkter er ikke tillatt

Andres versjoner/utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i emnebeskrivelsen er ikke tillatt brukt og vil bli ansett som forsøk på fusk.

Lærebok
Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilken lærebok som tillatt å medbringe på eksamen.

Ordbok
Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilket språk ordboken er tillatt å være på. Det er ikke tillatt med notater i medbrakt ordbok til eksamen.

 • Tospråklig ordbok (bilingual dictionary)
  – Eksempel; Norsk – Engelsk ordbok.
 • Enspråklig ordbok (monolingual dictionary)
  – Eksempel; Engelsk – Engelsk ordbok.

Formelsamling
En selvskreven eller trykt samling av relevante formler (faste uttrykk i et formelt symbolsk språk) og tabeller til eksamen.

På– og avmelding for eksamen

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til vurdering (eksamen) i henhold til utdanningsplanen. Eksamenspåmelding gjøres i Studentweb. Studenten må selv kontrollere at eksamenspåmeldingene er korrekt i Studentweb.

Frist for oppmelding og avmelding finner du i Studentweb. Dersom du ikke melder deg av eksamen innen fristen, registreres det som ett eksamensforsøk i det aktuelle emnet. Studenter som trekker seg fra vurdering er selv ansvarlig for å melde seg opp til neste eksamensgjennomføring.

Som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende emnebeskrivelser. Emnebeskrivelsene finner du i Canvas.

Antall forsøk på eksamen

Du kan melde deg til eksamen i samme emne maksimalt tre ganger. Du kan søke Eksamensavdelingen om et fjerde og siste forsøk, se mer informasjon om dette under. Hvis du ikke møter til/leverer eksamen uten godkjent og gyldig forfall, har du brukt ett eksamensforsøk.

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk og gir rett til utsatt eksamen uten avgift.

En bachelor- eller masteroppgave som er vurdert til stryk/ikke bestått, kan bare èn gang leveres som et nytt eksamensforsøk, og innen definert frist og bearbeidet form.

Studenter kan søke om et fjerde eksamensforsøk

Fristen for å søke om fjerde eksamensforsøk er lik oppmeldingsfristen for den aktuelle eksamenen. Søknaden skal inneholde en begrunnelse for behov om fjerde forsøk og sendes på e-post til eksamensavdelingen, eksamen@kristiania.no innen fristen. Bruk din Kristiania e-post, skriv ditt fulle navn, studentnummer, emnekode og -navn i søknaden, men merk at søknaden ikke skal inneholde sensitive personopplysninger. Mer om antall forsøk på eksamen finner du i Forskriften §4-10.

Vilkår for å avlegge eksamen

Studieavgiften for emnet/emnene må være betalt for å kunne gå opp til eksamen.

Du må ha fått godkjent eventuell obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet. Se eget punkt for mer informasjon.

Du må ha gyldig studierett ved Kristiania. Studieretten er regulert av Forskriftens §3-6.

Obligatorisk aktivitet

De fleste emner har en eller flere obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Hvilke obligatoriske aktiviteter som er gjeldende for det enkelte emnet finner du i emnebeskrivelsen.

Obligatorisk aktivitet skal leveres i læringsplattformen (Canvas) med mindre annen beskjed er gitt. Du må selv sørge for at obligatorisk aktivitet er levert og godkjent innen angitt frist før eksamen. Denne fristen finner du i Canvas (?). Fristen for innlevering er normalt 15 hverdager før eksamen/eksamensinnlevering.

Hvis du ikke får godkjent obligatorisk aktivitet i emnet, meldes du av eksamen og du er selv ansvarlig for å melde seg opp til neste ordinære eksamen. Trekk fra eksamen grunnet ikke-godkjent obligatorisk aktivitet teller ikke som et eksamensforsøk.

Obligatorisk aktivitet som lar seg etterprøve har tilsvarende klagerettigheter som ved eksamen. Klage på vurdering av obligatorisk aktivitet vil ikke påvirke eksamensretten inneværende semester. Klagefristen er satt til én uke fra kunngjøringsdato.

Se Forskrift § 3-9 Obligatorisk aktivitet.

Studentnummer og kandidatnummer

Alle studenter blir tildelt et sekssifret studentnummer når de blir tatt opp som student og dette nummeret følger studenten hele studieløpet. Du kan finne ditt studentnummer i Studentweb. Kandidatnummer blir fordelt for hver eksamen og er ikke det samme som studentnummer. Studentnummer skal ikke påføres anonymiserte eksamensbesvarelser.

Når du er oppmeldt til eksamen, finner du ditt kandidatnummer under «kommende hendelser» og «Aktive emner» i Studentweb. Kandidatnummer blir fordelt ca. en uke før eksamen, og vil være tilgjengelig i Studentweb.

Tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov kan ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.. «jfr. Lov om universitet og høyskoler, § 4-3.Læringsmiljø».

Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter. «jfr. Retningslinjer til Forskrift, kapittel 4. Eksamen, §4-7. Nærmere om særordninger til eksamen».

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelegging i forbindelse med oppgaver/arbeidskrav som gis underveis i utdanningen. Studenter som har behov for særordninger ved eksamen, må søke om dette innen fastsatte frister. Blir du syk under eksamen, les om sykefravær og utsatt innleveringsfrist.

Søk i god tid før eksamen

Du må regne med noe behandlingstid, det er derfor viktig at du søker i god tid før du skal gjennomføre eksamen og innen angitte frister.

Hvem kan søke tilrettelegging?

Alle studenter som har en funksjonsnedsettelse eller studenter med særskilte behov som gir vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til særordning ved eksamen.

Søknadsskjema og dokumentasjon

Søknad om tilrettelegging av eksamen må sendes inn for hvert semester. Dette fordi både eksamensformer og tilretteleggingsbehovet kan endre seg fra semester til semester, sammen med søknaden din må du laste opp dokumentasjon fra sakkyndig/lege. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon ikke foreligger.

Søknadsskjema må fylles ut innen søknadsfrist.

Dokumentasjon skal leveres sammen med søknaden din og senest leveres innen søknadsfrist.

 1. Send inn skjema for søknad om tilrettelagt eksamen

 2. Last opp dokumentasjon til søknaden din på Mitt Kristiania.
  Gå direkte til opplastning av dokumentasjon →

  Du logger deg inn med din aktive egms-bruker (brukernavn@egms.no) og benytter passordet til feidebrukeren din.

Søknadsfrister

innen 1. november for høstens eksamener.
innen 1. april for vårens eksamener.

Unntak fra fristene ved akutte tilfeller

Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte hvis årsaken har inntruffet eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Ved akutt behov må søknad sendes snarest mulig, og dokumentasjon fra sakkyndig/lege må lastes opp. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon for søknaden ikke foreligger.

Bekreftelse på innvilget tilrettelegging

Hvis du får innvilget tilrettelagt eksamen, vil du motta en egen e-post med et vedtaksbrev som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i Studentweb, og tilretteleggingen blir registrert i Studentweb. Det er viktig at du sjekker i Studentweb at du har fått tildelt innvilget tilrettelegging. NB! Har du fått innvilget tilrettelegging på gruppeeksamen, så må du selv gi beskjed til eksamensavdelingen når gruppen er etablert for at særordningen skal være gjeldende for hele gruppen. Dette kan du lese mer om i selve vedtaksbrevet.

Sykefravær

Hvis du blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres med dokumentasjon fra sakkyndig/lege innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Fravær fra eksamen

For å få gyldig fravær på eksamen må du sende inn søknadsskjema senest én uke (7 dager) etter eksamensdato. Sammen med søknaden din må du laste opp dokumentasjon fra sakkyndig/lege. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon ikke foreligger.

 1. Send inn søknad via skjema for melding om sykefravær ved eksamen.

 2. Last opp dokumentasjon til søknaden din på Mitt Kristiania.
  Gå direkte til opplastning av dokumentasjon →

  Du logger deg inn med din aktive egms-bruker (brukernavn@egms.no) og benytter passordet til feidebrukeren din.

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften § 4-8 (3) og gir rett til ny eksamen uten avgift. Fravær eller manglende levering teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt».

Hvis du blir akutt syk under eksamensgjennomføringen og trekker deg fra eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du avleverer din besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du benyttet ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake.

Sykdom under utlevering og innlevering av hjemmeeksamen

Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende inn «Skjema for utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen» før innleveringsfristen. Det gis ikke utsettelse utover 14 dager. Sammen med søknaden din så må du laste opp dokumentasjon fra sakkyndig/lege. Søknaden blir ikke behandlet dersom dokumentasjon ikke foreligger.

 1. Send inn søknad via skjema for utsatt innleveringsfrist på hjemmeeksamen

 2. Last opp dokumentasjon til søknaden din på Mitt Kristiania.
  Gå direkte til opplastning av dokumentasjon →

  Du logger deg inn med din aktive egms-bruker (brukernavn@egms.no) og benytter passordet til feidebrukeren din.

Fusk på eksamen

Handlinger eller forhold som gir deg eller en medstudent, et ubetinget fortrinn regnes som fusk. Klagenemnda ved Høyskolen Kristiania fatter vedtak om annullering eller bortvisning. Vedtak om sanksjoner som følge av fusk er enkeltvedtak og kan påklages til Nasjonal klagenemnd for høyere utdanning. Nærmere informasjon fremkommer i gjeldende retningslinjer.

I Retningslinjer til Kapittel 4 Eksamen §4-9 kan du lese om hva som betraktes som fusk/forsøk på fusk, reaksjoner på fusk, samt vitnemålsforfalskning. Dette dokumentet finner du på studentsider under «Lovverk og viktige frister».

Plagiatkontroll

Ved alle typer innleveringer av oppgaver regnes det som fusk å la være å oppgi kilder eller markere sitat på riktig måte. Høyskolen Kristiania bruker Urkund som plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Urkund foretar kontroller mot Internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Urkund er kun tilgjengelig for ansatte ved Høyskolen Kristiania.

Eksamensplan og lokaler

Eksamensdato, tid og eventuelt sted, publiseres i Studentweb under «Aktive emner». Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med hvor eksamenene skal avvikles. Informasjon om oppmøtested finner du i Studentweb under «aktive emner»

Vi tar forbehold om at eksamensplanene kan endres underveis.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for alle ordinære eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften. Ved ytterligere eksamensforsøk vil det påløpe en eksamensavgift.

Dersom du må ta en eksamen på nytt (kontinuere) må du betale en kontinuasjonsavgift.

Sensur og karaktersystem

Sensurfristene følger universitets- og høyskoleloven, 21 dager fra eksamensdato jfr. §3-9(1) Eksamen og Sensur.

Sensuren kunngjøres kun i StudentWeb. Karakteren vil bli publisert innen denne dagen og før kl. 00:00. Skulle det forekomme utsettelser på denne fristen vil aktuelle studenter få beskjed om dette.

Karaktersystem

Ved eksamen benytter man to karakterskalaer.

1) Gradert karakterskala hvor A – E er bestått, mens F er ikke bestått. 2) Bestått/Ikke bestått er en seperat karakterskala. For å oppnå bestått skal kandidaten ha oppnådd kravene til læringsutbytte og vise nødvendig kunnskap, ferdighet og kompetanse.

Karakterskalaene skal ikke kobles til hverandre. 

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

A          Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B          Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C          God     
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D         Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E          Tilstrekkelig    
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F          Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen. Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet).

Karakterbegrunnelse

Du må be om begrunnelse på karakter innen en uke etter at sensuren ble publisert, og dette gjør du i Studentweb under siden «resultater».

Her finner du en knapp for å be om karakterbegrunnelse. Knappen vil kun vises hvis fristen for å be om begrunnelse ikke har gått ut.

Du vil normalt motta svar på din begrunnelse innen to uker etter at sensuren ble publisert. Det anbefales at du ber om begrunnelse før du eventuelt klager på karakterfastsettingen.

En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for karakteren studenten har fått. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensor bestemmer selv om vedkommende ønsker å gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Klagesensur

Klage på karakterfastsetting må registreres i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsetting er mottatt.

Du finner informasjon om klage via siden Resultater i Studentweb. Her finner du en knapp for å klage på karakterfastsetting. Knappen vil kun vises hvis fristen for å klage ikke har gått ut.

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og kan ikke påklages. Det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen til to nye sensorer, som vurderer den uavhengig av tidligere karakter og begrunnelse. Nytt sensorpar vil vurdere studentens besvarelse på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som, eller bedre enn (til gunst) opprinnelig karakter.

Svar på klagesensur vil bli publisert i Studentweb og du vil få tilsendt e-post når resultatet foreligger.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Du kan ikke klage på muntlig eksamen, jamfør Universitets- og høgskoleloven § 5-3 punkt 4.

Ved klagesensur kan du forvente noe saksbehandlingstid i henhold til gitte frister.

Karakterutskrift

Digital karakterutskrift  

Studenter kan bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen. Karakterutskriften blir tilgjengelig under «Dokumenter» etter ca. 10 minutter.  

Karakterutskriften verifiseres med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Den er ikke gyldig hvis du skriver ut karakterutskriften på papir. Den digitale signaturen er kun gyldig i to år etter bestillingsdato. Studenter som ønsker karakterutskrift på papir, enten på engelsk eller norsk, må henvende seg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift.  

Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en grad.   

 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til eksamen kan du ta kontakt med: eksamen@kristiania.no. Husk å skrive fullt navn i e-posten, studentnummer, emnekoden til emnet det gjelder og at du er EVU- student slik at vi kan hjelpe deg raskere.


← Gå tilbake

↑ Til toppen